SOPIMUSEHDOT

1.Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin palvelusopimuksiin, jotka on tehnyt Arjen Avuxi Oy (myöhemmin palveluntarjoaja).

2. Sopimusasiakirjat

Palvelusopimuksen kokonaisuudessaan muodostavat allekirjoitettu palvelusopimus/sosiaalipalvelusopimus ja nämä yleiset ehdot.

3. Palveluntarjoajan velvollisuudet

Palveluntarjoaja sitoutuu tuottamaan tilatut palvelut palvelusopimuksessa määritellyssä laajuudessa ja aikataulussa. Palveluntarjoaja vastaa toimituksen laadusta ja luotettavuudesta.

4. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että on antanut kaiken palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisen tiedon palvelusopimuksessa. Jos asiakkaalle aiheutuu vahinkoa puutteellisen informaation johdosta, vahinkoa ei tällöin voida korvata. Asiakkaan tulee asianmukaisesti suorittaa oma osuutensa ja toimillaan helpottaa palvelun asianmukaista toteutusta. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että yrityksen työntekijöillä on esteetön pääsy sovittuina ajankohtina suorittamaan palvelusopimuksessa määriteltyjä tehtäviä. Mikäli sopimuksen mukaisen palvelun toteutus viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, palveluntarjoaja veloittaa odotusajalta kulloinkin voimassa olevan tuntiveloitushinnan mukaisen korvauksen viidentoista minuutin tarkkuudella. Mikäli palvelun toteutus estyy kokonaan asiakkaasta johtuvasta syystä eikä ole tästä ilmoittanut palveluntarjoajalle vähintään kahta (2) työpäivää aikaisemmin, on palveluntarjoajalla oikeus laskuttaa asiakkaalta sama hinta kuin sopimuksenmukaisesti toteutuneesta palvelusta.

5. Siivousvälineet ja -aineet

Palveluntarjoaja huolehtii siivousvälineistä ja -aineista. Käytämme enimmäkseen ympäristöhödyllisiä ja probiootteja lisääviä BioSwipe kodinhoitoaineita. Välillä lisäksi perinteisiä Swipe puhdistusaineita lisänä. Välineinä mm. laadukkaat imurit ja mikrokuituliinat käytössä joiden pesusta ja huollosta vastaa palvelun tuottaja. Siivousaine ja -väline kulu on 2,25 € / siivouskerta. Erikoisvälineet ja -aineet (kuten vahaus) laskutetaan joko erikseen tai asiakas voi hankkia välineet ja aineet itse. Myös mm. ilmaapuhdistavat vesiseparaattori imurit käytössä erilliskorvauksesta.

6. Palvelumaksut ja muut kustannukset

Palvelumaksu ja sen sisältö määritellään palvelusopimuksessa. Laskutus tapahtuu pääsääntöisesti kuukausittain toteutuneiden tuntien mukaan. Maksuehto 14 päivää netto. Laskun maksun viivästyessä perimme lain mukaista viivästyskorkoa. Asiakkaan on esitettävä laskuun kohdistuvat huomautukset viiden (5) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Asiakkaan määräämistä autolla ajamisista perimme palvelusopimuksessa määritellyn maksun. Laskutuslisä paperisesta laskusta on 6 €, sähköposti- ja verkkolasku on veloitukseton.

7. Sopimusehtojen muutokset

Mahdollisista sopimusmuutoksista ilmoitetaan vähintään kuukautta aiemmin asiakkaalle. Muutokset tulevat voimaan ilmoituksessa mainittuna päivänä. Sopimusehtomuutos oikeuttaa asiakaan irtisanomaan sopimuksen ilman irtisanomisaikaa.

8. Sopimuksen muuttaminen ja tilapäinen keskeytys

Asiakkaalla on oikeus keskeyttää palvelu tilapäisesti ilman kuluja viimeistään kaksi (2) päivää ennen sovitun palvelun suorittamista.

9. Sopijapuolten maksukyky

Mikäli jompikumpi sopijapuoli joutuu konkurssiin, selvitystilaan, yrityssaneerausmenettelyyn tai muutoin vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin eikä tämän takia kykene suorittamaan sopimuksenmukaisia velvoitteitaan, on toisella osapuolella oikeus keskeyttää omat suorituksensa ja lisäksi oikeus purkaa sopimus kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti vastapuolelle.

10. Salassapitovelvollisuus

Palveluntarjoajan työntekijät ovat vaitiolovelvollisia asiakkaidensa asioista. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös sopimuksen päätyttyä.

11. Vastuu ja vahingot

Olemme kartoittaneet toimintamme riskit ja pyrimme ehkäisemään ennalta mahdollisia vahinkoja. Vahinkoja voi kuitenkin sattua ja siksi olemme vastuuvakuuttaneet toimintamme. Palveluntarjoaja vastaa suoranaisista ja välittömistä vahingoista, jotka sen palveluksessa oleva henkilö on tuottamuksellisesti aiheuttanut. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja sen rajoitukset määräytyvät palveluntarjoajan vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoajan vastuuta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon asiakkaan myötävaikutus vahingon syntymiseen, asiakkaan antamien tietojen ja toimintaohjeiden puutteellisuus tai virheellisyys sekä se, olisiko asiakas voinut estää tai rajoittaa syntyneen vahingon laajuutta. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista.

12. Reklamaatiot ja huomautukset

Mikäli sopimukseen liittyvää työtä ei ole suoritettu sopimuksen mukaisesti, tehdään se tekemättä jääneeltä tai muuten moitteen alaiselta osalta uudelleen ilman lisäveloitusta asiallista reklamointia vastaan. Huomautus tulee tehdä kahden (2) vuorokauden sisällä työn suorittamisesta osoitteeseen  maarit@arjenavuxi.fi tai kirjallisesti palveluntarjoajan edustajalle.

13. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa ylivoimaisesta esteestä tai ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneesta vahingosta. Tällaisia esteitä ovat mm. luonnonmullistukset, rajuilmat, kulkutaudit tai työtaistelutoimenpiteet.

14. Sopimuskausi ja irtisanominen

Palvelusopimus voidaan tehdä koskemaan kertaluonteista yksittäistä palvelua, määräajaksi tai toistaiseksi. Kertaluontoinen palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista palvelun tultua tuotetuksi, määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimukseen merkittynä päivänä. Toistaiseksi voimassaolevan palvelusopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin yksi (1) kalenterikuukausi niin, että irtisanomisaika alkaa irtisanomispäivänä.

15. Sopimuksen purkaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos asiakas laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut toistuvasti tai enemmän kuin 30 päivää tai jos asiakas toistuvasti rikkoo sopimusta. Asiakkaan on tällöin korvattava palveluntarjoajalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneet vahingot ja maksamattomat sopimuksen mukaiset maksut. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli palveluntarjoaja olennaisesti laiminlyö sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Sopimusta ei kuitenkaan saa purkaa, jos osapuoli korjaa tilanteen neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

SOITA TÄSTÄ